Wij zijn een ‘Vreedzame School’. Deze term staat voor een compleet programma over sociale competentie en democratisch burgerschap. Dit programma leert kinderen zich bewust te worden van situaties die zich afspelen op school. Het leert ze om samen tot oplossingen te komen. Door deze samenwerking ontwikkelen de kinderen vaardigheden die ze als burger in onze democratische samenleving nodig hebben.

De klas en de school als leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Een leefgemeenschap waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Wij hanteren een omgangsprotocol. U kunt dit protocol, net als ons veiligheidsbeleid, vinden in onze schoolgids.

De uitgangspunten van de Vreedzame School sluiten naadloos aan bij onze kernwaarden. U kunt ons daar op aanspreken.

Meer informatie over het programma van de Vreedzame SchoolVan november t/m eind januari zijn wij bezig met blok 3: ‘Wij hebben oor voor elkaar’.

In blok 3 leren de leerlingen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. De lessen zijn gericht op:

  • Duidelijk vertellen.
  • Goed en slecht luisteren.
  • Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt.
  • Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
  • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
  • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
  • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.